การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6
“งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

20-21 กรกฎาคม 2566
ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

กำหนดการเปิดรับบทความ

# รายละเอียด ระยะเวลา
1 เปิดรับบทความ (Full paper) พร้อมชำระค่าลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พ.ค. 66 (ขยายเวลา)
2 แจ้งผลการพิจารณาบทความ (ส่งบทความก่อน 15 พ.ค. 66) ภายในวันที่ 15 มิ.ย. 66
แจ้งผลการพิจารณาบทความ (ส่งบทความหลัง 15 พ.ค. 66) ภายในวันที่ 20 มิ.ย. 66
3 ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว) ภายในวันที่ 23 มิ.ย. 66
4 ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอ ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 66
5 ประชุมวิชาการ วันที่ 20-21 ก.ค. 66

กำหนดการนำเสนอ

บทความที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

การลงทะเบียนบทความ

1 ลงทะเบียนบทความ ผ่านระบบ "การประชุมวิชาการระดับชาติฯ" (https://research2.pcru.ac.th/conference)
2 อัตราค่าลงทะเบียน 2,000 บาท / บทความ
3 ชำระค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงเทพ

- บัญชีเลขที่ 695-034099-9

- ชื่อบัญชี "เงินกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์"

สถานที่จัดงาน

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 20-21 กรกฎาคม 2566 ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์


เดอะบลูสกาย รีสอร์ท เขาค้อ

ติดต่อสอบถาม

ชุติมา พุฒอ่อน

09-5296-9228

ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศรี

08-2669-5094