ผลการดำเนินการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลการดำเนินการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O10  คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 • 1. ชื่องาน
 • 2. วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • 3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
 • 4. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยแยกเป็นกลุ่มงาน ดังนี้

O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*

 • แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
 • 1. ชื่องาน
 • 2. วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • 3. ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน
 • 4. ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service
 • 5. ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)
 • 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ดังนี้

O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

 • 1. แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
 • (1.1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
 • (1.2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service
 • 2. เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการจัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ดังนี้

O13 E–Service

 • – แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ
 • – แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ
 • – สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
 • – * ไม่รวมถึงช่องทางการถาม – ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน

O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 • 1. แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย
 • (1.1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
 • (1.2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
 • (1.3) ผลจากการมีส่วนร่วม
 • 2. เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม โดยมี การลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการจากชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข่าวประชาสัมพันธ์)

Similar Posts