pcru news 2023 08 22035058

การลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการจากชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2567

การลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการจากชุมชน
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การสำรวจความต้องการรับบริการจากชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจความต้องการรับบริการ ปัญหาและบริบทจากชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการของชุมชนกับความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยสำหรับให้บริการแก่ชุมชน

โดยมีผู้เข้าร่วม คือ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เทศบาล และผู้นำท้องถิ่นในทุกระดับทั้ง 11 อำเภอ ให้ข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อาจารย์และนักวิจัยจากคณะต่าง ๆ ร่วมลงพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการและเก็บข้อมูลความต้องการจากชุมชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้นำข้อมูลการสำรวจความต้องการจากชุมชนทั้ง 11 อำเภอมาเป็นข้อมูลในการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 สำหรับจัดทำแผนงานบริการวิชาการ กำหนดพื้นที่เป้าหมายงานบริการและโครงการบริการวิชาการตามมติการประชุมคณะกรรมการและได้จัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย ภายใต้ชื่อประกาศพื้นที่เป้าหมายงานบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและประกาศการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาสามารถนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานโดยพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมภายในโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการ ปัญหา และบริบทของชุมชนตามสภานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมายเดิมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


Similar Posts