rdi ita2566

ผลการดำเนินการ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

O14 – คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • ผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยได้ดำเนินการจัดทำ รวมคู่มือ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้เป็นเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติ และให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกในการค้นหาและใช้ในการอ้างอิง โดยแยกเป็นกลุ่มงาน เพื่อความสะดวกในการค้นหา

 

O15 – คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ผลการดำเนินงาน : 1. ระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไกการสนับสนุนทุนอุดหนุนงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดทิศทางการวิจัย การเสนอโครงการวิจัย การอนุมัติโครงการวิจัยและทุนการวิจัย การทำสัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย การติดตามและการรายงานผลการวิจัย เพื่อให้ผู้เสนอโครงการวิจัยทราบขั้นตอนและกระบวนการขอรับทุน สามารถวางแผนขอรับทุนอุดหนุนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยได้

 

 • 2. ระบบการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เป็นระบบที่กำกับกลไก มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดขั้นตอนการสนับสนุนบุคลากรในการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยพิจารณาจากการนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ที่ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการหรือคณะกรรมการจัดการประชุม

 

 • 3. ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทำคู่มืองานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และเล่มรวมคู่มือ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน

 

 • 4. งานทรัพย์สินทางปัญญา
       – คู่มือการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2563
       – ขั้นตอนการขอรับบริการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา Flow chat

 

 • 5. งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
       – คู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs)
       – ขั้นตอนการดำเนินการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

 • 6. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
       – ขั้นตอนการเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ

 

 • 7. งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
       โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มีกรอบแนวทางการดำเนินงานทั้งหมด 3 กรอบ 8 กิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ได้ร่วมสนองพระราชดำริฯ โดยดำเนินการจัดตั้งคณะคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการทำงานภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งมีหน้าที่จัดทำแผนแม่บทระยะ 5 ปีทีเจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) และจัดทำแผนแผนปฏิบัติงานโครงการประจำปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

 

O16 – ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • ผลการดำเนินงาน :   1. ข้อมูลสถิติผู้ใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัย ประกอบด้วย
            1.1 สรุปผลการดาวน์โหลดเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 431 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566) ประกอบด้วย
                     – ตุลาคม 2565 จำนวน 72 ครั้ง
                     – พฤศจิกายน 2565 จำนวน 99 ครั้ง
                    – ธันวาคม 2565 จำนวน 47 ครั้ง
                     – มกราคม 2566 จำนวน 79 ครั้ง
                     – กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 102 ครั้ง
                     – มีนาคม 2566 จำนวน 32 ครั้ง 

 

 • 2. งานทรัพย์สินทางปัญญา
            2.1  คู่มือการขอจดทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2563 ข้อมูลสถิติการให้บริการ Downloads จำนวน 595 ครั้ง
            2.2 แบบฟอร์มขอยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลสถิติการให้บริการ Downloads จำนวน 304 ครั้ง 

 

 • 3. งานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
            3.1 คู่มือวิธีดำเนินการมาตรฐาน (SOPs) ข้อมูลสถิติการให้บริการ Downloads จำนวน 617 ครั้ง
            3.2 แบบฟอร์มการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ข้อมูลสถิติการให้บริการ Downloads จำนวน 479 ครั้ง 

 

 • 4. หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
            4.1 สถิตการดาวน์โหลดใบสมัครรับการบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน 240 ครั้ง 

 

 • 5. ฝ่ายบริการวิชาการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการของฝ่ายบริการวิชาการ โดยมีสถิติการให้บริการดาวน์โหลดข้อมูล (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566) ดังนี้
            5.1 แบบฟอร์มโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น แผนงานบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 24 ครั้ง
            5.2 แผนงานบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก) จำนวน 26 ครั้ง
            5.3 พื้นที่เป้าหมายงานบริการวิชาการ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 25 ครั้ง
            5.4 ประกาศเรื่อง การให้บริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 21 ครั้ง
            5.5 แบบโครงการชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 122 ครั้ง 

 

 • 6. งานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
            6.1 สรุปมติการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 1-2566 จำนวนการดาวน์โหลด 8 ครั้ง
            6.2 คู่มือ การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565) จำนวนการดาวน์โหลด 361 ครั้ง
            6.3 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ว่าด้วย กองทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พ.ศ. 2551 จำนวนการดาวน์โหลด 842 ครั้ง

 

 • 7. ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลสถิติการให้บริการของฝ่ายบริหาร ตามภารกิจของหน่วยงาน คิดเป็นจำนวน ครั้ง โดยมีสถิติการให้บริการ จำนวนทั้งสิ้น 2,881 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วยดังนี้

          7.1 หนังสือส่งออกภายนอก จำนวน 51 เรื่อง แยกออกเป็นรายเดือน
                   – ตุลาคม 2565 จำนวน 3 ครั้ง
                   – พฤศจิกายน 2565 จำนวน 15 ครั้ง
                   – ธันวาคม 2565 จำนวน 8 ครั้ง
                   – มกราคม 2566 จำนวน 9 ครั้ง
                   – กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 8 ครั้ง
                   – มีนาคม 2566 จำนวน 8 ครั้ง

          7.2 หนังสือรับจากภายนอก จำนวน 701 เรื่อง แยกออกเป็นรายเดือน
                   – ตุลาคม 2565 จำนวน 108 ครั้ง
                   – พฤศจิกายน 2565 จำนวน 132 ครั้ง
                   – ธันวาคม 2565 จำนวน 105 ครั้ง
                   – มกราคม 2566 จำนวน 160 ครั้ง
                   – กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 140 ครั้ง
                   – มีนาคม 2566 จำนวน 56 ครั้ง

          7.3 บันทึกข้อความส่งภายในและส่งต่อ จำนวน 785 เรื่อง แยกออกเป็นรายเดือน
                   – ตุลาคม 2565 จำนวน 71 ครั้ง
                   – พฤศจิกายน 2565 จำนวน 103 ครั้ง
                   – ธันวาคม 2565 จำนวน 149 ครั้ง
                   – มกราคม 2566 จำนวน 100 ครั้ง
                   – กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 170 ครั้ง
                   – มีนาคม 2566 จำนวน 192 ครั้ง

          7.4 บันทึกข้อความรับจากภายใน จำนวน 1,344 เรื่อง แยกออกเป็น รายเดือน
                   – ตุลาคม 2565 จำนวน 120 ครั้ง
                   – พฤศจิกายน 2565 จำนวน 209 ครั้ง
                   – ธันวาคม 2565 จำนวน 241 ครั้ง
                   – มกราคม 2566 จำนวน 184 ครั้ง
                   – กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 285 ครั้ง
                   – มีนาคม 2566 จำนวน 305 ครั้ง

          ทั้งนี้ เป็นข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566 โดยมีกระบวนการรับเรื่องเข้าไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณา ตรวจสอบ ให้ความเห็น อนุมัติ อนุญาต ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนงานนั้นๆ จากผู้รับบริการให้ลุล่วงไปด้วยดี เป็นไปตามขั้นตอนและกลไกการบริหารงานของหน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยโดยรวม

 

O17 – รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • ผลการดำเนินงาน : ในรอบปี พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งพิจารณาจากประเด็นความพึงพอใจด้านกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านคุณภาพการให้บริการ และด้านสารสนเทศหน่วยงาน ผู้รับบริการ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนจากทุกคณะ โดยในงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีคะแนนผลการประเมินเท่ากับ 4.35 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

O18 – E-Service
 • ผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาใช้ระบบสารสนเทศ ระบบฐานข้อมูล Facebook สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวสาร ต่าง ๆ ให้แก่นักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

 

O30 – การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ผลการดำเนินงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดการประชุมร่วมวางแผนงานและกำหนดกรอบแนวทางงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ คณะ 5 คณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และชุมชนในท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อการประชุมร่วมวางแผนงานและกำหนดกรอบแนวทางงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านช่องทางการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์)

 1. ประเด็นในการมีส่วนร่วม จัดการประชุมวางแผนงานและกำหนดกรอบแนวทางงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
 2. สรุปหัวข้อผู้มีส่วนร่วม การประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภายนอกจากชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร จำนวน 32 คน และมีบุคลากรจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการ ปัญหา และบริบทแวดล้อมจากชุมชนอย่างแท้จริง
 3. ผลการมีส่วนร่วมจากการประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะ 5 คณะและชุมชนจากจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมวางแผนงานและกำหนดกรอบแนวทางงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งสามารถสรุปประเด็นหัวข้อจากผู้มีส่วนร่วมทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่องทางการส่งเสริมสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การทำแผนธุรกิจ การพัฒนาชุมชนโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย
 4. การนำผลการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาและ 5 คณะนำข้อมูลความต้องการรับบริการจากชุมชนมาใช้เป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ผ่านรูปแบบประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง พื้นที่เป้าหมายงานบริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและประกาศ เรื่องการการให้บริการวิชาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุชน ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2566

 

เอกสารแนบ :  O30-1. สำเนาหนังสือเชิญประชุมวางแผนและกำหนดพื้นที่เป้าหมายงานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O30-2. สรุปประเด็นความต้องการรับบริการวิชาการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงานบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O30-3. ข่าวประชาสัมพันธ์เผยแพร่การประชุมการวางแผนและกำหนดกรอบแนวทางงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่สังคม

Similar Posts